14.06°C

Βιογραφικό Σημείωμα Χοράρχου

Βιογραφικό Σημείωμα Χοράρχου

xorarxos

English text follows

Ὁ Ἀ­χιλ­λεὺς Γ. Χαλ­δαι­ά­κης γεν­νή­θη­κε στὴν Ἀ­θή­να τὸ ἔ­τος 1969. Σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γί­α καὶ Μου­σι­κο­λο­γί­α στὴν Ἀ­θῆ­να. Πα­ρα­κο­λού­θη­σε με­τα­πτυ­χι­α­κὰ μα­θή­μα­τα στὴ Θε­ο­λο­γι­κὴ Σχο­λὴ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν [με­τα­πτυ­χι­α­κὸ δί­πλω­μα εἰ­δί­κευ­σης μὲ τὴν ἐρ­γα­σί­α: Ὁ γέ­ρων Ἰ­ε­ρό­θε­ος (1762-1814). Ἡ πο­λι­τεί­α τοῦ κτί­το­ρος τῆς ἱ­ε­ρᾶς μο­νῆς προ­φή­του Ἡ­λι­οῦ Ὕ­δρας καὶ κρι­τι­κὴ ἔκ­δο­ση τοῦ Βί­ου του (ἔκ­δο­ση: Ἀ­θῆ­ναι 2001, σσ. 616)] καὶ ἀ­να­γο­ρεύ­θη­κε δι­δά­κτωρ τοῦ Τμή­μα­τος Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν [δι­δα­κτο­ρι­κὴ δι­α­τρι­βὴ μὲ θέ­μα: Ὁ πο­λυ­έ­λε­ος στὴν βυ­ζαν­τι­νὴ καὶ με­τα­βυ­ζαν­τι­νὴ με­λο­ποι­ί­α (ἔκ­δο­ση: Ἀ­θῆ­ναι 2003, σσ. 992)].

Ὑ­πη­ρε­τεῖ στὸ Τμῆ­μα Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 1992 [ἀρ­χι­κὰ ὡς ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸς συ­νερ­γά­της (δι­δά­σκων βά­σει τοῦ προ­ε­δρι­κοῦ δι­α­τάγ­μα­τος 407/80), στὴ συ­νέ­χει­α δὲ ὡς λέ­κτωρ (ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 1999), ὡς ἐ­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τὴς (ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 2004), ὡς μό­νι­μος ἐ­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τὴς (ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 2008), (ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 2010) ὡς ἀ­να­πλη­ρω­τὴς κα­θη­γη­τής, καὶ τώρα ὡς τακτικὸς καθηγητής], στὸ γνω­στι­κὸ ἀν­τι­κεί­με­νο τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας. Κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν.

Πα­ράλ­λη­λα δι­α­τε­λεῖ: χο­ράρ­χης τοῦ χο­ροῦ ψαλ­τῶν Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης· πρω­το­ψάλ­της τοῦ ἱεροῦ προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας (Αἰγάλεω)· γε­νι­κὸς γραμ­μα­τέ­ας τοῦ συ­νο­δι­κοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας· ἰ­δρυ­τι­κὸ μέ­λος καὶ δι­α­χει­ρι­στὴς τῆς ἀ­στι­κῆς μὴ κερ­δο­σκο­πι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Ἀ­να­το­λῆς τὸ πε­ρι­ή­χη­μα· ἰ­δρυ­τι­κὸ μέ­λος τῆς ἀ­στι­κῆς μὴ κερ­δο­σκο­πι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Ἡ Αἰ­γι­ναί­α (καὶ ἀρ­χι­συν­τά­κτης τῆς ὁ­μώ­νυ­μης ἑ­ξα­μη­νι­αί­ας πε­ρι­ο­δι­κῆς πο­λι­τι­στι­κῆς ἔκ­δο­σης γιὰ τὰ πρῶ­τα δε­κα­τέσ­σε­ρα τεύ­χη της)· ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸς συ­νυ­πεύ­θυ­νός της κρι­τι­κῆς ἔκ­δο­σης τῶν Ἁ­πάν­των τοῦ ἁ­γί­ου Νε­κτα­ρί­ου· μέ­λος λοι­πῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν σω­μα­τεί­ων (π.χ. The International Society for Orthodox Church Music, American Society of Byzantine Music and Hymnology) καὶ καλ­λι­τε­χνι­κῶν συλ­λό­γων.

Ἀ­να­πτύσ­σει, ἐ­πί­σης, καὶ μί­α δι­ε­θνῆ καλ­λι­τε­χνι­κὴ πο­ρεί­α ὡς χο­ράρ­χης, ἀ­φοῦ πολ­λὲς φο­ρὲς με­τα­κα­λεῖ­ται ὡς ἐ­πι­σκέ­πτης χο­ράρ­χης ἀ­πὸ γνω­στά, ἐ­κτὸς Ἑλ­λά­δος, χο­ρω­δι­α­κὰ σχή­μα­τα, σχή­μα­τα ποὺ σχε­τί­ζον­ται ἢ καὶ ὄ­χι μὲ τὸν χῶ­ρο τῆς πα­ρα­δο­σι­α­κῆς βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κῆς. Ἔ­τσι, ἔ­χει ἤ­δη πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σχε­τι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις, στὴν Εὐ­ρώ­πη καὶ στὴν Ἀ­με­ρι­κή, μὲ με­γά­λη δι­ε­θνῆ ἐ­πι­τυ­χί­α καὶ θε­τι­κό­τα­το ἀ­πό­η­χο. Ἐ­πι­ση­μαί­νον­ται ἐ­δῶ οἱ τε­λευ­ταῖ­ες δου­λειές του: ἀ­φε­νὸς μὲν στὸ Tallinn τῆς Ἐ­σθο­νί­ας, ὡς προ­σκε­κλη­μέ­νος χο­ράρ­χης (guest director) τοῦ RAM-The Estonian Male Choir, στὸ πλαί­σι­ο τοῦ 16ου δι­ε­θνοῦς φε­στι­βὰλ Credo (Credo XVI. The International Festival of Orthodox Sacred Music. 24 September-4 Oktober 2009. Estonia), ὅ­που καὶ δι­ηύ­θυ­νε τὴ δι­ά­ση­μη ἀν­τρι­κὴ 50μελη κρα­τι­κὴ χο­ρω­δί­α τῆς Ἐ­σθο­νί­ας σὲ ἕ­να πρό­γραμ­μα ἀ­μι­γῶς βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κῆς, ἀ­φε­τέ­ρου δὲ στὸ Portland καὶ στὸ Seattle τῆς Ἀ­με­ρι­κῆς, ἐ­πί­σης ὡς προ­σκε­κλη­μέ­νος χο­ράρ­χης (guest director) τῆς Cappella Romana, ὅ­που καὶ πα­ρου­σί­α­σε (τὸν Ἰ­α­νου­ά­ρι­ο τοῦ 2010) μὲ τὴ συγ­κε­κρι­μέ­νη δι­ε­θνοῦς φή­μης ἀ­με­ρι­κα­νι­κὴ χο­ρω­δί­α ἕ­να ἀ­μι­γῶς βυ­ζαν­τι­νὸ μου­σι­κὸ πρό­γραμ­μα ὑ­πὸ τὸν τί­τλο A Byzantine Christmas (δί­νον­τας μά­λι­στα πρὶν ἀ­πὸ κά­θε συ­ναυ­λί­α καὶ σχε­τι­κὴ δι­ά­λε­ξη/pre-concert lecture).

Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει δέ­κα αὐ­το­τε­λῆ βι­βλί­α καὶ ἔ­χει ἐ­πι­με­λη­θεῖ τῆς ἔκ­δο­σης ἰ­σά­ριθ­μων συλ­λο­γι­κῶν τό­μων (πρα­κτι­κῶν συ­νε­δρί­ων, τι­μη­τι­κῶν τό­μων κ.λπ.). Δε­κά­δες ἄλ­λες με­λέ­τες τοῦ ἔ­χουν κα­τα­χω­ρι­σθεῖ σὲ πε­ρι­ο­δι­κὰ καὶ συλ­λο­γι­κοὺς τό­μους, ἐ­νῷ εἶ­ναι ἐ­πί­σης τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της καὶ σύμ­βου­λος σχε­τι­κὰ μὲ τὰ βυ­ζαν­τι­νο­μου­σι­κο­λο­γι­κὰ λήμ­μα­τα σὲ ἐγ­κυ­κλο­παι­δεῖ­ες. Συμ­με­τέ­χει, ἀ­κό­μη, σὲ δι­ε­θνῆ μου­σι­κο­λο­γι­κὰ καὶ θε­ο­λο­γι­κὰ συ­νέ­δρι­α. Ἡ ἐ­ρευ­νη­τι­κή του δρα­στη­ρι­ό­τη­τα ἑ­στι­ά­ζε­ται στοὺς γνω­στι­κοὺς χώ­ρους τῆς βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κο­λο­γί­ας, μου­σι­κῆς λα­ο­γρα­φί­ας, χρι­στια­νι­κῆς λα­τρεί­ας, ἁ­γι­ο­λο­γί­ας καὶ ὑ­μνο­λο­γί­ας.

***

Achilleus G. Chaldaeakes

The conductor

Born 1969 in Athens, Greece, he studied Theology and Musicology there. His graduate work was done in the School of Theology of the National and Capodestrian University of Athens. He received his doctorate from the Department of Music Studies of the same University [his doctoral thesis was entitled: The Polyeleos in Byzantine and post-Byzantine Melopoeia, Athens 2003, pgs. 992], where he was an academic assistant from the year 1992 and was elected Lecturer (the year 1999), Assistant Professor (the year 2004), permanent Assistant Professor (the year 2008), Associate Professor (the year 2010) and Professor of Byzantine Musicology for the same Department.

At the same time, he is the conductor of the choir of chanters “The Maestors of the Psaltic Art”; he also is the first chanter of a main church of Athens; he serves as general secretary of the Institution of Byzantine Musicology; he is a founding member and administrator of the urban non-profit company “Anatoles to Periixima”; he is a founding member of the urban non-profit Company the “Aiginaia” (and chief editor of the homonymous six-month periodical cultural publication for its 14 first issues have been published already); he is a scientific collaborator of the critical publication of the complete works of Saint Nektarios (of which 4 volumes have been published already) and a member of other scientific associations (for example, The International Society for Orthodox Church Music, American Society of Byzantine Music and Hymnology) and art organizations.

In addition, he is developing an international artistic route as a director, since he is quite often invited as a guest director from famous, outside Greece, choirs, which are relevant or not with the field of traditional Byzantine music. Therefore, he has already carried out relevant events in Europe and America, with great success and the accordingly positive echo. Here are his latest jobs: on the one hand, in Tallinn, Estonia, as a guest director of RAM - The Estonian Male Choir, in the scope of 16th international festival Credo (Credo XVI. The International Festival of Orthodox Sacred Music. 24 September-4 October 2009. Estonia), where he was the Head of the famous fifty-member State Choir of Estonia in a programme of pure Byzantine Music, on the other hand, in Portland and Seattle of America, as a guest director of Cappella Romana, too. He introduced (January 2010) with the particular world-wide famous American choir a clearly Byzantine musical programme under the title "A Byzantine Christmas" (giving before each concert a pre-lecture).

He has published ten self-contained books and has coordinated the publication of as many collective volumes (conference proceedings, honorary volumes, etc.). Tens of other studies have been published in periodicals and other collections, while he is also a regular collaborator and consultant on Byzantine musicological entries in Encyclopaedias. He has participated in international musicological and theological conferences and seminars. His research activity orbits around the areas of Byzantine musicology, music folklore, Christian worship, hagiology and hymnology.

Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διεύθυνση: Ἀκαδημίας 95, Αθήνα Τ.Κ. 10677
  • Τηλέφωνα: 210-3843545 & 6942576845
  • Φαξ: 210-3843545
  • E-mail: info@ibyzmusic.gr