19.57°C

Οι Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης

Οι Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης

 

maistores

English text follows

Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης

Χορὸς Ψαλτῶν

Ὁ χο­ρὸς ψαλ­τῶν Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἱ­δρύ­θη­κε τὸ ἔ­τος 1983 ἀ­πὸ τὸν Γρη­γό­ρι­ο Στά­θη. Εἶ­ναι πλέ­ον ἕ­να γνω­στὸ στὸν χῶ­ρο τῆς βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κο­λο­γί­ας καλ­λι­τε­χνι­κὸ σχῆ­μα, κύ­ρι­οι σκο­ποὶ καὶ ἐ­πι­δι­ώ­ξεις τοῦ ὁ­ποί­ου εἶ­ναι: [α] ἡ σπου­δὴ καὶ ἡ πα­ρου­σί­α­ση τοῦ ἔρ­γου τῶν κυ­ρι­ο­τέ­ρων βυ­ζαν­τι­νῶν καὶ με­τα­βυ­ζαν­τι­νῶν με­λο­ποι­ῶν [β] ἡ μορ­φο­λο­γι­κὴ σπου­δὴ τῶν δι­α­φό­ρων εἰ­δῶν τῆς με­λο­ποι­ί­ας [γ] ἡ γε­νι­κό­τε­ρη προ­βο­λὴ τῆς ψαλ­τι­κῆς τέ­χνης μὲ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ τεκ­μη­ρί­ω­ση καὶ καλ­λι­τε­χνι­κὲς ἀ­ξι­ώ­σεις [δ] ἡ ψαλ­μώ­δη­ση ὁ­λό­κλη­ρων ἱ­ε­ρῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν σὲ ὥ­ρα λα­τρεί­ας.

Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ὡς τώ­ρα πε­ρισ­σό­τε­ρες ἀ­πὸ 400 πα­ρα­στά­σεις στὴν Ἑλ­λά­δα καὶ στὸ Ἐ­ξω­τε­ρι­κὸ (Εὐ­ρώ­πη, Ἀ­σί­α, Ἀ­με­ρι­κὴ καὶ Αὐ­στρα­λί­α). Ἔ­ψα­λαν σὲ φη­μι­σμέ­νους συ­ναυ­λι­α­κοὺς χώ­ρους (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: αἴ­θου­σα τε­λε­τῶν Πα­νε­πι­στη­μί­ων Ἀ­θη­νῶν καὶ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Μέ­γα­ρο Μου­σι­κῆς Ἀ­θη­νῶν καὶ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ὄ­πε­ρα τοῦ Σίδ­νε­ϋ, κ.α.), ἀλ­λὰ καὶ σὲ πολ­λοὺς μνη­μει­α­κοὺς βυ­ζαν­τι­νοὺς να­οὺς (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: μη­τρο­πο­λι­τι­κὸς να­ὸς Ἀ­θη­νῶν, να­ὸς Πα­να­γί­ας Ἑ­κα­τον­τα­πυ­λι­α­νῆς Πά­ρου, ἱ­ε­ρὸ σπή­λαι­ο Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως Πά­τμου, να­ὸς ἁ­γί­ου Μάρ­κου Βε­νε­τί­ας, μο­νὴ Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, να­ὸς ἁ­γί­ου Λα­ζά­ρου Λάρ­να­κας Κύ­πρου, πα­νί­ε­ρος να­ὸς Ἀ­να­στά­σε­ως Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων, κ.α.), κα­τὰ δι­ά­φο­ρες ἐ­ορ­το­λο­γι­κὲς ἢ ἄλ­λες ἐ­πε­τει­α­κὲς πε­ρι­στά­σεις (ὅ­πως, ἐν­δει­κτι­κά: 2000στή ἐ­πέ­τει­ος τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ στὴ Να­ζα­ρέτ, ἐ­πί­σκε­ψη Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­άρ­χου στὴ Με­γά­λη Ἑλ­λά­δα, ἐγ­καί­νι­α παμ­με­γέ­θους να­οῦ ἁ­γί­ου Νε­κτα­ρί­ου στὴν Αἴ­γι­να, κ.α.). Πα­ράλ­λη­λα, οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στο­χεύ­ον­τας σὲ μί­αν γε­νι­κό­τε­ρη ψαλ­τι­κὴ καὶ μου­σι­κο­λα­τρευ­τι­κὴ παι­δα­γω­γί­α τοῦ ἑ­κά­στο­τε φι­λό­μου­σου ἀ­κρο­α­τη­ρί­ου τους, δι­ορ­γά­νω­σαν σὲ τα­κτὰ δι­α­στή­μα­τα δι­ά­φο­ρες μου­σι­κο­λο­γι­κὲς σπου­δὲς (κι ἔ­χουν ὡς τώ­ρα πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ πε­ρὶ τὶς δέ­κα σχε­τι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις), ἀλ­λὰ καὶ κα­θι­έ­ρω­σαν τὴν κατ' ἔ­τος τέ­λε­ση (στὸν μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ να­ὸ τῶν Ἀ­θη­νῶν, κα­τὰ τὴν προ­πα­σχά­λι­α καὶ τὴν προ­χρι­στου­γεν­νι­ά­τι­κη πε­ρί­ο­δο) τῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν Παν­νυ­χὶς καὶ Τρι­θέ­κτη τοῦ κο­σμι­κοῦ ἢ ἀ­σμα­τι­κοῦ τυ­πι­κοῦ.

Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἔ­χουν ὡς τώ­ρα ἠ­χο­γρα­φή­σει τὰ ἀ­κό­λου­θα ἔρ­γα: Ἰ­ω­άν­νης Κου­κου­ζέ­λης (3 δί­σκοι καὶ κα­σέ­τες)· Μπα­λά­σης ἱ­ε­ρεὺς (2 δί­σκοι)· Γερ­μα­νὸς Νέ­ων Πα­τρῶν (1 CD)· Ἁ­γιο­ρεῖ­τες με­λουρ­γοὶ I (1 CD)· Ἀ­πο­κά­λυ­ψη καὶ Ἱ­στο­ρι­κὴ μαρ­τυ­ρί­α (2 δί­σκοι καὶ κα­σέ­τες)· Με­τέ­ω­ρα τὰ ἱ­ε­ρὰ (2 δί­σκοι καὶ CDs)· Δεῦ­τε, χρι­στο­φό­ροι λα­οὶ (2 κα­σέ­τες)· Ἐγ­και­νί­ζου, ἐγ­και­νί­ζου (1 κα­σέ­τα)· Χαί­ρε­τε λα­οὶ (1 CD)· Ἦ­χος κα­θα­ρὸς ἑ­ορ­τα­ζόν­των (1 CD)· Ἄ­ρα­τε πύ­λας (1 CD)· Βυ­ζαν­τι­νὰ καὶ Γρη­γο­ρι­α­νὰ Ἀν­τί­φω­να (1 CD)· Παν­νυ­χὶς (1 CD).

Τὸ 2003 γιορτάστηκαν τὰ 20χρονα τῶν Μαΐστόρων καὶ ἕνα χρόνο ἀργότερα ὁ ἱδρυτὴς καὶ χοράρχης τοῦ χοροῦ, Γρηγόριος Στάθης, παρέδωσε τὴν χοραρχία.

Ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 2004 καὶ ἑ­ξῆς τὴν εὐ­θύ­νη, δι­δα­σκα­λί­α καὶ δι­εύ­θυν­ση τοῦ χο­ροῦ τῶν Μα­ϊ­στό­ρων ἀ­νέ­λα­βε ὁ Ἀ­χιλ­λέ­ας Χαλ­δαι­ά­κης. Σ’ αὐ­τὸ τὸ χρο­νι­κὸ δι­ά­στη­μα, οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἔ­χουν, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, νὰ ἐ­πι­δεί­ξουν καὶ τὴν ἀ­κό­λου­θη ἐ­πι­πλέ­ον δρα­στη­ρι­ό­τη­τα: ἐμ­φα­νί­στη­καν σὲ ἐκ­πομ­πὴ τῆς Γαλ­λι­κῆς Τη­λε­ό­ρα­σης, ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη γε­νι­κό­τε­ρα στὴν ἑλ­λη­νι­κὴ μου­σι­κή· ἐμ­φα­νί­στη­καν στὴν ἐκ­πομ­πὴ τῆς ΕΤ1 Ἔ­χει Γοῦ­στο, μὲ τὴν Μπή­λι­ω Τσου­κα­λά, σὲ ἕ­να ὡ­ρι­αῖ­ο πρό­γραμ­μα μὲ ὕ­μνους τῆς Μ. Ἑ­βδο­μά­δας· συμ­με­τεῖ­χαν στὸ 1ο δι­ε­θνὲς συμ­πό­σι­ο χο­ρω­δι­α­κῆς μου­σι­κῆς ποὺ ἔ­γι­νε στὴν Πά­τρα καὶ ἔ­ψα­λαν τὴ θ. Λει­τουρ­γί­α στὸν ἱ. να­ὸ ἁγ. Ἀν­δρέ­α Πα­τρῶν, μί­αν ἀ­κο­λου­θί­α ποὺ με­τα­δό­θη­κε ζων­τα­νὰ ἀ­πὸ τὴν ΕΤ1· συμ­με­τεῖ­χαν στὸ δι­ε­θνὲς ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ συ­νέ­δρι­ο Ρω­σί­α καὶ Ἄ­θως: Χι­λι­ε­τί­α πνευ­μα­τι­κῆς ἑ­νό­τη­τος ποὺ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στὴ Μό­σχα καὶ ἔ­ψα­λαν σὲ πα­τρι­αρ­χι­κὴ θ. Λει­τουρ­γί­α στὸν μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ να­ὸ τοῦ Κρεμ­λί­νου (ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Πα­τρι­άρ­χου Μό­σχας Ἀ­λε­ξί­ου)· συμ­με­τεῖ­χαν στὸ 3ο Μου­σι­κο­λο­γι­κὸ Συ­νέ­δρι­ο τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας, μὲ συ­ναυ­λί­α στὸ Μέ­γα­ρο Μου­σι­κῆς Ἀ­θη­νῶν [ἀν­τι­φω­νι­κὰ μὲ χο­ρὸ ψαλ­τῶν τοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου Ρου­μα­νί­ας] καὶ ψαλ­μώ­δη­ση τῆς θ. Λει­τουρ­γί­ας [ἀν­τι­φω­νι­κὰ μὲ τὸν ἀ­ρα­βό­φω­νο χο­ρὸ ψαλ­τῶν Δη­μή­τρι­ος Ἂλ Μοὺρ τοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου Ἀν­τι­ο­χεί­ας] στὸν μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ να­ὸ τῶν Ἀ­θη­νῶν, μί­αν ἀ­κο­λου­θί­α ποὺ με­τα­δό­θη­κε ζων­τα­νὰ ἀ­πὸ τὴν ΕΤ1· συμ­με­τεῖ­χαν στὸ φε­στι­βὰλ Credo. XIV The International Festival of Orthodox Sacred Music ποὺ ἔ­γι­νε στὴν Ἐ­σθο­νί­α, μὲ συ­ναυ­λί­α ἐ­κτὸς τῶν ἄλ­λων καὶ στὸ Μέ­γα­ρο Μου­σι­κῆς τοῦ Tallinn· συ­νερ­γά­στη­καν μὲ τὸν βυ­ζαν­τι­νὸ χο­ρὸ Ἡ­δύ­με­λον, σὲ συ­ναυ­λί­α [Χρυ­σό­στο­μος Μυ­στα­γω­γί­α. 1600 χρό­νι­α ἀ­πὸ τὴν κοί­μη­ση τοῦ ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου] στὴν αἴ­θου­σα τε­λε­τῶν τοῦ ΑΠΘ, στὸ πλαί­σι­ο τῶν 42ων Δη­μη­τρί­ων τοῦ Δή­μου Θεσ­σα­λο­νί­κης, μί­α συ­ναυ­λί­α ποὺ με­τα­δό­θη­κε ἀ­πὸ τὸν τη­λε­ο­πτι­κὸ σταθ­μὸ 4Ε· ἔ­ψα­λαν χρι­στου­γεν­νιά­τι­κους ὕ­μνους στὴν πλα­τεῖ­α συν­τάγ­μα­τος στὴν Ἀ­θῆ­να, στὸ πλαί­σι­ο τῶν σχε­τι­κῶν ἑ­ορ­τα­στι­κῶν ἐκ­δη­λώ­σε­ων τοῦ Δή­μου Ἀ­θη­ναί­ων· ἔ­ψα­λαν στὸ Βου­κου­ρέ­στι τῆς Ρου­μα­νί­ας, στὴν αἴ­θου­σα Sala Polivalenta, στὸ πλαί­σι­ο τοῦ Religious Byzantine Music Concert: The Joy of Resurrection, ἐ­νώ­πι­ον 6.000 καὶ πλέ­ον ἀ­κρο­α­τῶν· συμ­με­τεῖ­χαν στὸ φε­στι­βὰλ Ἡ­μέ­ρες Μου­σι­κῆς (Music in Rhodes-September 2008) καὶ ἔ­ψα­λαν στὴν Πα­να­γί­α τοῦ Κά­στρου βυ­ζαν­τι­νὰ καὶ με­τα­βυ­ζαν­τι­νὰ μέ­λη τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς μου­σι­κῆς· ἔ­ψα­λαν στὴν Κύ­προ, στὸ πλαί­σι­ο τοῦ 1ου Δι­ε­θνοῦς Συ­νε­δρί­ου «Ἅ­γι­ος Νε­ό­φυ­τος ὁ Ἔγ­κλει­στος. Ἱ­στο­ρί­α-Θε­ο­λο­γί­α-Πο­λι­τι­σμός», ἀλ­λὰ καὶ σὲ ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὴ θ. Λει­τουρ­γί­α στὸ κα­θο­λι­κό της ἱ. μο­νῆς ἁγ. Νε­ο­φύ­του του Ἐγ­κλεί­στου στὴν Πά­φο (ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Κύ­πρου), μί­αν ἀ­κο­λου­θί­α ποὺ με­τα­δό­θη­κε ζων­τα­νὰ ἀ­πὸ τὸ ΡΙΚ· συμ­με­τεῖ­χαν στὸ 4ο, 5ο & 6ο Μου­σι­κο­λο­γι­κὸ Συ­νέ­δρι­ο τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας, μὲ συ­ναυ­λί­ες· τα­ξί­δε­ψαν στὴν Ν. Κο­ρέ­α, ὅ­που καὶ γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ ἐμ­φα­νί­στη­κε χο­ρω­δί­α βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κῆς, καὶ πα­ρου­σί­α­σαν βυ­ζαν­τι­νὴ (καὶ εὐ­ρύ­τε­ρα ἑλ­λη­νι­κὴ) μου­σι­κὴ σ’αὐ­τὴ τὴ χώ­ρα τῆς πρω­ι­νῆς γα­λή­νης, μὲ συ­ναυ­λί­ες καὶ ἄλ­λες λα­τρευ­τι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις στὴ Σε­οὺλ (με­τα­ξὺ ἄλ­λων, στὸ ἀμ­φι­θέ­α­τρο τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ Μου­σεί­ου καὶ στὸ Μέ­γα­ρο Μου­σι­κῆς) καὶ στὸ Που­σάν· συμ­με­τεῖ­χαν σὲ μου­σι­κὴ ἐκ­δή­λω­ση ἀλ­λη­λεγ­γύ­ης στὸν ἱ. να­ὸ τοῦ ἁγ. Παν­τε­λε­ή­μο­να Ἀ­χαρ­νῶν, ποὺ δι­ορ­γά­νω­σαν τὸ Μέ­γα­ρο Μου­σι­κῆς Ἀ­θη­νῶν καὶ ἡ Ἱ­ε­ρὰ Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πὴ Ἀ­θη­νῶν, μὲ συμ­με­το­χὴ τῆς ὀρ­χή­στρας Κα­με­ρά­τα καὶ τοῦ Γιώ­ργου Ντα­λά­ρα, μί­αν ἐκ­δή­λω­ση ποὺ με­τα­δό­θη­κε ζων­τα­νὰ ἀ­πὸ τὴν ΕΤ1.

Κα­τὰ τὸ ἴ­διο δι­ά­στη­μα, οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἠ­χο­γρά­φη­σαν τὰ ἀ­κό­λου­θα ἔρ­γα: Ψά­λα­τε συ­νε­τῶς τῷ Θε­ῷ Β' καὶ Γ΄ (5 CDs)· Οἱ τὰ Χε­ρου­βὶμ μυ­στι­κῶς εἰ­κο­νί­ζον­τες. Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ψάλ­λουν με­λο­ποι­ή­μα­τα τοῦ Κ. Α. Ψά­χου (1 CD). Ἐ­πί­σης, ἔρ­γα Πέ­τρου τοῦ Μπε­ρε­κέ­τη [: πο­λυ­έ­λε­ος Δοῦ­λοι, Κύ­ρι­ον σὲ ἦ­χο πρῶ­το (πλή­ρης), πο­λυ­έ­λε­ος Ἐ­ξο­μο­λο­γεῖ­σθε τῷ Κυ­ρί­ῳ σὲ ἦ­χο πλά­γι­ό του δευ­τέ­ρου νε­να­νῶ (πλή­ρης)] καὶ Πέ­τρου τοῦ Πε­λο­πον­νη­σί­ου [κοι­νω­νι­κά της Ἑ­βδο­μά­δας], στὸ πλαί­σι­ο τοῦ προ­γράμ­μα­τος ψη­φι­ο­ποί­η­σης τῆς μου­σι­κῆς βι­βλι­ο­θή­κης Κ. Α. Ψά­χου [Ἐ­θνι­κὸ καὶ Κα­πο­δι­στρι­α­κὸ Πα­νε­πι­στή­μι­ο Ἀ­θη­νῶν. Εἰ­δι­κὸς Λο­γα­ρια­σμὸς Κον­δυ­λί­ων ἔ­ρευ­νας. Γραμ­μα­τεί­α ἐ­πι­τρο­πῆς ἐ­ρευ­νῶν], ἀλ­λὰ καὶ νέ­ες ἐ­ξη­γή­σεις συν­θέ­σε­ων Χρυ­σάν­θου τοῦ ἐκ Μα­δύ­των (ἀ­πὸ τοὺς Γρη­γό­ρι­ο Στά­θη καὶ Ἀ­χιλ­λέ­α Χαλ­δαι­ά­κη), μέ­λη ποὺ ἑρ­μη­νεύ­θη­καν σὲ σχε­τι­κὴ ἐκ­δή­λω­ση στὸ Πο­λε­μι­κὸ Μου­σεῖ­ο Ἀ­θη­νῶν, κα­τὰ τὴν πα­ρου­σί­α­ση τῆς νέ­ας κρι­τι­κῆς ἔκ­δο­σης (ἀ­πὸ τὸν Γιῶ­ργο Κων­σταν­τί­νου) τοῦ Θε­ω­ρη­τι­κοῦ τοῦ Χρυ­σάν­θου. Ὑ­πὸ ἑ­τοι­μα­σί­α εἶ­ναι καὶ δύ­ο ἀ­νά­λο­γες μου­σι­κὲς ἐκ­δό­σεις (CD καὶ DVD), μὲ ἠ­χη­τι­κὸ καὶ ὀ­πτι­κὸ ὑ­λι­κὸ ἀ­πὸ τὴν πε­ρι­ο­δεί­α τοῦ χο­ροῦ στὴν Ν. Κο­ρέ­α.

***

Choir of Chanters

The Maestors of the Psaltic Art

“The Maestors of the Psaltic Art” is a well-known (since 1983) in the field of Byzantine Musicology Choir of Chanters. The main goals and objectives of this Choir of Chanters are: [a] the study and presentation of the works of the main Byzantine and post-Byzantine composers [b] the morphological study and analysis of the various “types” of composition [c] the general promotion of the Psaltic Art, with scholarly substantiation and skilled technique [d] the chanting of entire divine Services during times of worship.

“The Maestors of the Psaltic Art” have offered, up to now, over four hundred presentations, both in Greece and abroad (Europe, Asia, America and Australia). They have chanted in very famous Music Halls [such as: the “main hall” of the University of Athens, the “Music Hall” of Athens and Thessalonica, the Opera House of Sydney, the “Music Hall” of Seoul, etc.], as well as in a lot of Byzantine Churches [such as: the Metropolitan Cathedral of Athens, the Ekatontapylianis church on the island of Paros, the church of Apocalypse on Patmos, the basilica of St Mark in Venice, the main monastery of the Meteora, the church of St Lazarus in Larnaca-Cyprus, the church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the church of St Andrew in Patra, etc.] and also during various important Services and ceremonies [such as: in Nazareth for the 2000 years since the Annunciation, in Great Hellas-Kalbria and Sikelia for the official pilgrimage of the Ecumanical Patriarch Bartholomaios, in the island of Aegina for the engainia of the beautiful new church of Saint Nectarios, etc.]. In parallel, the “Maestors of the Psaltic Art” chants the divine Servises of “Pannychis” and “Trithecti” each year in the Metropolitan Cathedral of Athens, for the University of Athens community and all the faithful.

“The Maestors of the Psaltic Art” have recorded, up to the present, the following works: Ioannes Koukouzeles [3 records and cassettes], Balasis the priest [2 records], Germanos of New Patras [1 CD], “Apocalypse and Historical Witness 1088-1988” [2 records and cassettes], Meteora Sacra [2 records and cassettes], Mount Athos Composers I [1 CD], “Come, Christ-bearing Peoples” [2 cassettes], Enkainizou-Enkainizou [1 cassette], “Rejoice, O peoples” [1 CD], Beloved Hymns [1 CD], Pannychis [1 CD], Lift Up your Heads, O ye Gates [1 CD], Byzantine and Gregorian Antifons [1 CD], Chant for the God I-II-III [7 CDs], Compositions of K.A.Psachos [1 CD] .

Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διεύθυνση: Ἀκαδημίας 95, Αθήνα Τ.Κ. 10677
  • Τηλέφωνα: 210-3843545 & 6942576845
  • Φαξ: 210-3843545
  • E-mail: info@ibyzmusic.gr