15.47°C

Σύντομο Ἱστορικὸ τοῦ ΙΒΜ

 
Ἵδρυση
Τὸ­ ­Ἵ­δρυ­μα Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­α­ς ­συ­στή­θη­κε ἀ­πὸ τὴν Ἱ­ε­ρὰ Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος κα­τὰ τη­ν ­9­7­ην συ­νε­δρί­αν τῆς τῆς 24ης Ιουνίου τοῦ 1970, ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ εἰ­σή­γη­ση τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ μη­τρο­πο­λί­του Σερ­βί­ων καὶ Κο­ζά­νης κυ­ροῦ Δι­ο­νυ­σί­ου πρὸς τὴν ἐ­πὶ τῆς Θεί­ας Λα­τρεί­ας καὶ Τέ­χνης Μό­νι­μον Συ­νο­δι­κὴν Ἐ­πι­τρο­πήν. Λει­τουρ­γεῖ σύμ­φω­να μὲ τὸν Κα­νο­νι­σμὸ 17/1981 τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος (Ἐκ­κλη­σί­α ἔ­τος ΝΖ΄, τεῦ­χος Β΄, ἄρ. 3/16.9.1981), καὶ ΦΕΚ 135, τεῦ­χος πρῶ­το, 10.11.1982 (pdf).
Σκο­πὸς καὶ ὀρ­γά­νω­ση
Στὸν Κα­νο­νι­σμὸ αὐτό, στὸ 2ο ἄρ­θρο, περιγράφονται οἱ σκοποί του: «1. Σκο­πὸς τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας (ΙΒΜ) εἶ­ναι ἡ προ­ώ­θη­ση τῶν ἐ­ρευ­νῶν γιὰ τὰ σχε­τι­κὰ θέ­μα­τα τῆς ἐ­πι­στή­μης τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας στὴν Ἑλ­λά­δα καὶ ἡ ἀ­νά­πτυ­ξη τῶν ἐ­ρευ­νῶν αὐ­τῶν σὲ δι­ε­θνὲς ἐ­πί­πε­δο. 2. Ἀ­να­λυ­τι­κό­τε­ρα στὶς βα­σι­κὲς ἐ­πι­δι­ώ­ξεις τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται: α) Ἡ πα­ρα­κο­λού­θη­ση στὴ Χώ­ρα μας τῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των τῆς ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς ἔ­ρευ­νας ἢ τῶν προ­σπα­θει­ῶν γιὰ τὴν κά­λυ­ψη πρα­κτι­κῶν ἀ­ναγ­κῶν, ποὺ γί­νον­ται ἀ­πὸ δι­ά­φο­ρα ἄ­το­μα ἢ ἀ­πὸ Ὀρ­γα­νι­σμούς (...) καὶ ἡ κα­τεύ­θυν­ση ὅ­λων αὐ­τῶν τῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των γιὰ προ­σέγ­γι­ση τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς ἀ­κρί­βειας καὶ γιὰ ὁ­μοι­ό­μορ­φη πα­ρου­σί­α­ση τῆς χρη­σι­μο­ποι­ού­με­νης μου­σι­κῆς στὴν ὀρ­θό­δο­ξη χρι­στι­α­νι­κὴ λα­τρεί­α μας. β) Ἡ πα­ρα­κο­λού­θη­ση τῶν ἐ­ξε­λί­ξε­ων καὶ τῶν κα­τευ­θύν­σε­ων τῆς δι­ε­θνοῦς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας καὶ ἡ σπου­δὴ τῶν μέ­χρι τώ­ρα πο­ρι­σμά­των τῶν ἐ­ρευ­νῶν της μὲ σκο­πὸ τὴν πα­ρα­δο­χὴ ἢ τὴν ἀ­ναί­ρε­ση καὶ τὴν ἀ­πο­κα­τά­στα­ση τῶν λαν­θα­σμέ­νων θέ­σε­ων ποὺ δι­α­τυ­πώ­θη­καν κα­τὰ και­ρούς. γ) Ἡ συ­στη­μα­τι­κὴ μου­σι­κο­λο­γι­κὴ σπου­δὴ σὲ ἀ­νώ­τε­ρο ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ ἐ­πί­πε­δο ὅ­λων τῶν προ­βλη­μά­των τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς, ἐ­ξε­τά­ζον­τάς την, ἀ­πὸ τὴ μιὰ με­ριὰ ὡς μέ­σο στὴν ὀρ­θο­δό­ξη λα­τρεί­α κι ἀ­π’ τὴν ἄλ­λη με­ριὰ εὐ­ρύ­τε­ρα ὡς μιὰ Τέ­χνη ἀ­νά­με­σα στὶς ἄλ­λες Κα­λὲς Τε­χνες».
Ἡ πραγ­μά­τω­ση τῶν σκο­πῶν ἀ­να­τί­θε­ται ἀ­φ’ ἑ­νὸς στὸ τρι­ε­τοῦς θη­τεί­ας Δι­οι­κη­τι­κὸ Συμ­βού­λιο, ποὺ συγ­κρο­τεῖ­ται μὲ πρό­ε­δρο τὸν ἑ­κά­στο­τε Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Ἀ­θη­νῶν καὶ μέ­λη πρό­σω­πα μὲ ἀ­να­γνω­ρι­σμέ­νη ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ ἱ­κα­νό­τη­τα καὶ ἀ­πο­δειγ­μέ­νη συμ­βο­λὴ στὸν το­μέ­α τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας, ἀ­φ’ ἑ­τέ­ρου –καὶ κυ­ρί­ως- στὸ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ ἐ­πι­τε­λεῖ­ο τὸ ὁ­ποῖ­ο ἀ­παρ­τί­ζε­ται ἀ­πὸ τὸν Δι­ευ­θυν­τὴ καὶ σὲ πλή­ρη ἀ­νά­πτυ­ξη ἀ­πὸ τρεῖς μό­νι­μους ἐ­πι­στη­μο­νι­κοὺς συ­νερ­γά­τες καὶ δύ­ο ἔ­κτα­κτους τε­χνι­κοὺς συ­νερ­γά­τες.
Ἡ ἱ­στο­ρί­α
Ἡ ἱ­στο­ρί­α τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος ὣς τὸ τώ­ρα, χωρίζεται σὲ τρεῖς πε­ρι­ό­δους· τὴν πρώ­τη, ἀ­πὸ τὴν σύ­στα­σή του, τὸ 1970, ὣς τὴν ἀ­να­γνώ­ρι­σή του ἀ­πὸ τὸ Κρά­τος, τὸ 1983, τὴν μέ­ση, ἀ­πὸ τὴν συ­νε­δρί­α­ση τοῦ πρώ­του Δι­οι­κη­τι­κοῦ του Συμ­βου­λί­ου μέ­χρι τὸ 1999, καὶ τὴν σύγ­χρο­νη, ποὺ ξε­κι­νᾶ μὲ τὴν ἀ­νά­θε­ση τῆς δι­εύ­θυν­σης στὸν μέ­χρι τὴ στιγ­μὴ ἐ­κεί­νη πρῶ­το καὶ μό­νο ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ συ­νερ­γά­τη Γρη­γό­ριο Στά­θη μέ­χρι σή­με­ρα.
Ἐκ­δο­τι­κὸ Ἔρ­γο
Τὸ ἐκ­δο­τι­κὸ ἔρ­γο τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος –ποὺ εἶ­ναι καὶ τὸ κύ­ριό του- στε­γά­ζε­ται σὲ πέν­τε ἐκ­δο­τι­κὲς σει­ρές: Κα­τά­λο­γοι, Με­λέ­ται, Λα­τρει­ο­λο­γή­μα­τα, Πρα­κτι­κὰ Συ­νε­δρί­ων, Δι­σκο­γρα­φί­α. Βε­βαί­ως, ὑ­πάρ­χουν καὶ κά­ποι­ες αὐ­το­τε­λεῖς ἐκ­δό­σεις, ὁ­πως τοῦ μνη­μει­ώ­δους Τό­μου 183 ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοὶ Ὕ­μνοι εἰς βυ­ζαν­τι­νὴν καὶ εὐ­ρω­πα­ϊ­κὴν πα­ρα­ση­μαν­τι­κήν, τοῦ ἀ­ει­μνή­στου ἱ­δρυ­τῆ του, μη­τρο­πο­λί­του Κο­ζά­νης Δι­ο­νυ­σί­ου ἢ καὶ κά­ποι­ες ψαλ­τι­κὲς φυλ­λά­δες ποὺ ἑ­τοι­μά­στη­καν κυ­ρί­ως γιὰ τὶς ψαλ­τι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις τῶν Συ­νε­δρί­ων ποὺ ὀρ­γά­νω­σε τὸ Ἵ­δρυ­μα.
Συ­νέ­δρια - Ἡ­με­ρί­δες
Ἡ ὀρ­γά­νω­ση Συ­νε­δρί­ων εἶναι ἐπίσης μιὰ καί­ρια πτυ­χὴ τῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος. Ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ὣς τώρα μιὰ δι­η­με­ρί­δα γιὰ τὴν ἐκ­φω­νη­τι­κὴ ση­μει­ο­γρα­φί­α καὶ πρά­ξη ποὺ ἔ­γι­νε στὴν Ἀ­θή­να τὸν Νο­έμ­βριο τοῦ 2001, τὸ Α΄ Πα­νελ­λή­νιο Συ­νέ­δριο καὶ ἀλ­λα τέσσερα Δι­ε­θνῆ μὲ τὸν γε­νι­κὸ τί­τλο «Θε­ω­ρί­α καὶ Πρά­ξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης» ἀ­νὰ τρι­ε­τί­α πραγ­μα­το­ποι­η­θέν­τα, ἀρ­χῆς γε­νο­μέ­νης ἀ­πὸ τὸ φθι­νό­πω­ρο τοῦ 2000.
«Οἱ Μα­ΐ­στο­ρες τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης»
Ἕ­να ἀ­πὸ τὰ μέ­σα γιὰ τὴν πραγ­μά­τω­ση τῶν σκο­πῶν τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος ὑ­πῆρ­ξε ἀ­πὸ τὴν ἵ­δρυ­σή του, στὰ 1983, ὁ Χο­ρὸς Ψαλ­τῶν «Οἱ Μα­ΐ­στο­ρες τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης». Ἡ ἱ­δρυ­τι­κὴ πρά­ξη τοῦ Χο­ροῦ, συν­τε­ταγ­μέ­νη καὶ αὐτὴ ἀ­πὸ τὸν Γρη­γό­ριο Στά­θη, κα­θο­ρί­ζει τὴν θε­σμι­κὴ θέ­ση τοῦ Χο­ροῦ, καὶ μά­λι­στα σὲ σχέ­ση μὲ τὸ Ἵ­δρυ­μα, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἐ­πι­κου­ρεῖ στὶς ἐ­πι­δι­ώ­ξεις του, ἀλλὰ ταυ­τό­χρο­να (ὁ Χορός) δι­α­τη­ρεῖ τὴν αὐ­το­τέ­λειά του.
Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διεύθυνση: Ἀκαδημίας 95, Αθήνα Τ.Κ. 10677
  • Τηλέφωνα: 210-3843545 & 6942576845
  • Φαξ: 210-3843545
  • E-mail: info@ibyzmusic.gr